HLV Huyền Trang
Luôn luôn cố gắng, luôn luôn vươn lên