Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 15: Chuỗi tư thế liên hoàn
HLV Padma Yoga  | 15 phút
Chuỗi tư thế liên hoàn