Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 8: Phương pháp khởi động và tư thế mèo bò
HLV Padma Yoga  | 16 phút
Phương pháp khởi động và tư thế mèo bò