Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 7: Tư thế ngồi và tư thế cây câu
HLV Padma Yoga  | 12 phút
Tư thế ngồi và tư thế cây câu