Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 6: Chuỗi chào mặt trời
HLV Padma Yoga  | 9 phút
Chuỗi chào mặt trời