Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 3: Tư thế cúi gập mình và chuỗi mèo bò
HLV Padma Yoga  | 9 phút
Tư thế cúi gập mình và chuỗi mèo bò