Bài tập cơ bản chỉ dành cho thành viên VIP 1+
Bài 1: Tư Thế Đứng Tadasana (Trái Núi)
HLV Padma Yoga  | 5 phút
Tư Thế Đứng Tadasana (Trái Núi)