Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 24: Tư thế Plank ngược
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Tư thế Plank ngược