Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 7: Ngồi chụm chân - Vận động học quan trọng
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Ngồi chụm chân - Vận động học quan trọng