Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 7: Ngồi chụm chân - Vận động học quan trọng
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Ngồi chụm chân - Vận động học quan trọng