Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 1: Tư thế ngồi - Nền tảng vận động học
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Tư thế ngồi - Nền tảng vận động học