Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 10: Thay đổi động tác khi thực hiện xoay
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Thay đổi động tác khi thực hiện xoay