Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 9: Định thời gian cho cơ bụng và xương sống dọc khi xoay
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Định thời gian cho cơ bụng và xương sống dọc khi xoay