Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 9: Định thời gian cho cơ bụng và xương sống dọc khi xoay
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Định thời gian cho cơ bụng và xương sống dọc khi xoay