Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 7: Ảnh hưởng của việc xoay lên cơ bụng xiên
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Ảnh hưởng của việc xoay lên cơ bụng xiên