Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 1: Nền tảng lý thuyết - Chức năng của cột sống trong tư thế vặn
HLV Padma Yoga  | 2 phút
Nền tảng lý thuyết - Chức năng của cột sống trong tư thế vặn