Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 12: Tư thế Cây Cầu bên, Các đơn bị lõi
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Tư thế Cây Cầu bên, Các đơn bị lõi