Bài tập nâng cao chỉ dành cho thành viên VIP 2+
Bài 12: Tư thế Cây Cầu bên, Các đơn bị lõi
HLV Padma Yoga  | 1 phút
Tư thế Cây Cầu bên, Các đơn bị lõi