Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 11: Từ Chó cúi mặt về Plank
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Từ Chó cúi mặt về Plank