Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 7: Tăng cường cơ cột sống dùng ghế và gậy hỗ trợ
Giải phẫu 3D  | 1 phút
Tăng cường cơ cột sống dùng ghế và gậy hỗ trợ