Bài tập này chỉ dành cho thành viên VIP
Bài 5: Thomas Tes - Đánh giá độ dài cơ duỗi hông
Giải phẫu 3D  | 2 phút
Thomas Tes - Đánh giá độ dài cơ duỗi hông